Přihlásit se / registrovat se

Pravidla soutěže „Na vašich názorech záleží“

Článek 1

Organizátor

Společnost je GORENJE spol.s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha, IČ: 40612244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627, jakožto organizátor a pořadatel (dále jen: „organizátor“) pořádá a prezentuje soutěž nebo reklamní soutěž v souladu s těmito pravidly níže.

Článek 2

Trvání losování

Soutěž bude probíhat na online portálu – odkaz https://cz.hisense.com/

– v období od 1. července 2023 do 31. prosince 2023.

Článek 3

Podmínky a způsob účasti v soutěži

Mezi způsobilé účastníky soutěže patří všichni občané České republiky nebo občané členských států Evropské unie starších 18-ti let, kteří jsou fyzickými a splňují podmínky (předpoklady) pro účast na soutěži během trvání soutěže a odešlou recenzi a názor (dále také jako „příspěvek“) na produkt Hisense, který je aktuálně nabízen na webových stránkách https://cz.hisense.com/.

Jednotlivec může předložit více recenzí a názorů, pokud má nebo měl ve svém držení více produktů Hisense.

Právnické osoby, živnostníci a osoby podílející se na organizaci, přípravě a provádění soutěže se nemohou účastnit soutěže. Každý takový příspěvek do soutěže je považován za neplatný.

Odesláním recenze a názoru na webové stránce – odkaz https://cz.hisense.com/ohodnotte-svuj-spotrebic účastník uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití příspěvku ke všem způsobům jejího užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití příspěvku je organizátor oprávněn jej užít vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě (tj. v jaké byl účastníkem odevzdán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou příspěvku, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (příspěvek) upravovat a jinak měnit.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor může použít pro propagační účely názory a recenze předložené v soutěži.

Každá osoba, která se účastní soutěže, musí souhlasit s pravidly soutěže; taková dohoda je předpokladem pro účast v soutěži.Má se za to, že vstupem do soutěže soutěžící souhlasí se všemi podmínkami a pravidly týkajícími se soutěže.

Použití jakéhokoli počítačového kódu, škodlivého softwaru, zneužívání aplikace nebo jakékoli jiné chování, které by mohlo narušit soutěž, učinit ji neúčinnou, poškodit ji nebo umožnit její zneužití, je zakázáno.

V takových případech mohou být soutěžící, osoby s nimi spojené nebo skupiny osob vyloučeny ze slosování. V takových případech nenese Organizátor žádnou odpovědnost.

Dokončení nákupu produktů Hisense není předpokladem pro účast v soutěži o ceny.

Článek 4 Ceny

Ceny za účast v soutěži jsou následující:

Hlavní výhra: 6 x 1 SOUNDBAR SYSTEM HS205

Vedlejší výhra: 6 x REKLAMNÍ PŘEDMĚTy HISENSE

 

Každý účastník může bez ohledu na výsledky losování o ceny obdržet pouze jednu cenu.

Organizátor soutěže nenese odpovědnost, pokud nelze cenu předat, protože soutěžící neposkytl své informace nebo předložil nepravdivé informace. Účastníci se ujistí, že na své webové stránce uvedou své pravdivé a přesné informace. Pokud se po losování ceny zjistí, že účastník nepředložil své pravdivé a přesné informace, nezadal své informace, zneužil počítačový systém nebo jiným způsobem porušil tato pravidla a podmínky, a tento účastník je mezi výherci cen, nemá takový účastník nárok na cenu.

Ceny nelze vyměnit, vyplatit v hotovosti, převést na třetí stranu ani vyměnit za produkt či službu organizátora.

Článek 5

Výběr a vyhlášení vítězů

Organizátor předá ceny účastníkům, kteří předložení jejich názory a recenze produktů na webových stránkách.

V procesu výběru cen soutěže vybere porota organizátora každý měsíc (podobu trvání soutěže) 6 výherních recenzí. Účastník s nejrelevantnější recenzí obdrží 1 hlavní výhru a zbylých 5 účastníků obdrží 1 vedlejší výhru. Kritériem pro výběr nejužitečnějších recenzí je užitečnost komentáře a recenze pro další potenciální kupce recenzovaného zařízení.

Porota organizátora se skládá ze tří odborníků zaměstnaných organizátorem. Porota vybere vítěze cen vždy po ukončeném 1. – 6. soutěžním období do 10. dne nadcházejícího měsíce. Každé soutěžní období je započato 1. dnem měsíce a ukončeno poledním dnem téhož měsíce.

Odvolání proti výsledkům soutěže a rozhodnutí o výhercích cen není možné.

Organizátor si vyhrazuje právo trvale vyloučit z účasti každého účastníka, který poruší pravidla nebo podmínky soutěže.

Každý výherce ceny bude o ocenění informován e-mailem uvedeným při registraci do soutěže.

Vítěz ceny může cenu odmítnout / přijmout. Pokud výherce ceny odmítne cenu převzít, nebude mít Organizátor vůči tomuto výherci žádné další závazky ohledně této soutěže. Zároveň má Organizátor právo na bezplatnou likvidaci ceny pro jakýkoli jiný účel.

Článek 6

Předání ceny

Vítězové cen musejí mít doručovací adresu na území České republiky, aby jim mohla být výhra zaslána.

Organizátor nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z přijetí nebo použití ceny a účastníci s tímto vzdáním se odpovědnosti výslovně souhlasí. Organizátor rovněž nenese odpovědnost za jakékoli ztracené dodávky nebo nesprávné a nečitelné písemné kontaktní informace.

Pokud konkrétní výherce ceny neodpoví na oznámení o výhře nebo o získání ceny, tedy nepředloží všechny požadované informace písemně nebo e-mailem, do 8 dnů od obdržení takového oznámení, nebo pokud se vítěz ceny vzdá, pak takový vítěz ztrácí nárok na cenu. V takovém případě nebude cena udělena žádnému soutěžícímu.

Účastníci soutěže jsou informováni o možnosti vyhrát cenu a v tomto ohledu souhlasí s tím, že v případě potřeby poskytnou organizátorovi všechny požadované informace.

Článek 7

Změna pravidel

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, pokud je to nutné z důvodů týkajících se obsahu, obchodních důvodů nebo technických důvodů.

Článek 8

Závazná pravidla

Pravidla jsou závazná pro organizátora a všechny další osoby spojené jakýmkoli způsobem se soutěží a vydáním ceny, jakož i pro účastníky, kteří účastí v soutěži uznávají tato pravidla a zavazují se je dodržovat. Pravidla a podmínky soutěže budou k dispozici po celou dobu soutěže na webu – odkaz https://cz.hisense.com/ohodnotte-svuj-spotrebic

Příslušné články těchto pravidel budou interpretovány porotou, která může pro zhotovení stanoviska a další právní úkoly jmenovat a pověřit právní oddělení organizátora. Porota řeší případné chyby ve výkonu její funkce a provádění soutěže včas a dodržováním řádných obchodních praktik. V případě závažného porušení těchto pravidel může porota ukončit a zrušit celou soutěž a opakovat jis jakýmikoli relevantními změnami nebo opravami.

Článek 9

Souhlas a zpracování osobních údajů

Účastník soutěže udělil organizátorovi souhlas prostřednictvím webu https://cz.hisense.com/ ,aby při organizaci soutěže zpracovávali jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti, a to výlučně za účelem zajištění účasti účastníka v této soutěži, po dobu trvání soutěže a nejdéle po dobu 5 let po jejím ukončení.

Organizátor zpracovává údaje účastníka v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Poskytnutí osobních údajů dle formuláře uveřejněného na webu https://cz.hisense.com/ochrana-osobnich-udaju je podmínkou účasti v soutěži. Účastník soutěže má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to prostřednictvím emailové adresy: info@hisense.cz , nebo doručovací adresy: Gorenje spol. s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, 140 00. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů do doby doručení výhry účastníku má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru.

Osobní údaje soutěžícího nejsou předávány do třetích zemí (zemí mimo EU).

Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci organizátora, anebo pověří-li organizátor zpracovatele, jeho zaměstnanci. Organizátor jako správce osobních údajů může pověřit zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele.

Soutěžící je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých údajů o účelu zpracování údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. organizátor je povinen takovou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu.

Pokud se soutěžící domnívá, že organizátor zpracovává jeho nepřesné údaje, má právo požadovat po organizátorovi, aby takové údaje opravil.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním údajů má soutěžící právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů k organizátorovi anebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Soutěžící má dále právo na to, aby jeho osobní údaje byly organizátorem vymazány v případě že:

· osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

· soutěžící vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

· osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

· osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na organizátora vztahuje;

Soutěžící má dále právo na přenositelnost údajů spočívající v právu požadovat po organizátorovi osobní údaje, které se ho týkají a jež mu poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může soutěžící předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po organizátorovi.

Článek 10

Řešení sporů

Veškeré spory týkající se této soutěže budou vyřešeny před soudem příslušným nad místem organizátora soutěže.

Článek 11

Platnost pravidel

Tato pravidla jsou zcela a závazná pro všechny účastníky této soutěže a ostatní osoby, jak je uvedeno v těchto pravidlech.

Pravidla vstoupí v platnost 30. června 2023.

BACK TO TOP