Přihlásit se / registrovat se

ČASTÉ DOTAZY

 

Informace k záruce

Ke každému produktu společnosti Hisense je vystaven záruční list nebo prodejní doklad (faktura), který našim zákazníkům dává pocit jistoty, že za naše produkty stále ručíme a v případě záruční vady se na základě uvedených dokladů mohou bez obav obrátit na kterýkoli Autorizovaný servis Hisense. Vzhledem k tomu, že délka poskytnuté záruky může být u každého produktu jiná, seznamte se pečlivě se záručními podmínkami u svého prodejce. Dozvíte se tak o všech podrobnostech a nejnovějších informacích.

Pro jakékoliv další informace o záruce, volejte v rámci ČR naši infolinku 800 105 505

Zobrazit záruční podmínky

Chcete-li se dozvědět podrobnosti o standardní 24 měsíční záruce společnosti Hisense, klikněte zde

 


 

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto Záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti, není-li v návodu k obsluze, v popisu provozu nebo v uživatelské příručce uvedeno jinak. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nemusí být ze strany Autorizovaného servisního střediska (dále jen ASS) reklamace uznána za oprávněnou.

Prodávající poskytuje Kupujícímu smluvní záruku za jakost (dále také jen „Záruka“) v trvání 24 měsíců od data prodeje, pokud není životnost výrobku (resp. jeho součásti) kratší.

Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku Kupujícím. Má-li koupený výrobek vzhledem k jeho charakteru uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, nejpozději však 30 dnů po převzetí výrobku Kupujícím. Kupující je při uplatnění reklamace povinen pozdější datum zahájení běhu záruční doby prokázat předložením dokladu o odborné instalaci. Uvedení výrobku do provozu a jeho nastavení nepatří mezi povinnosti prodávajícího vyplývající z poskytnuté záruky. Vady způsobené neodbornou instalací, nemohou být nárokovány v rámci záruky.

Platný prodejní doklad – záruční list

K uplatnění prodejní reklamace u ASS, je možné doložit jeden z níže uvedených, ze strany prodejce, řádně vyplněných dokladů

a) záruční list Hisense
b) prodejní doklad (paragon), obsahující model výrobku
c) faktura, obsahující model výrobku
d) dodací /záruční list prodejce, obsahující model výrobku

Záruční servis

Nevhodný výběr výrobku nebo skutečnost, že výrobek nevyhovuje požadavkům kupujícího, není zákonným důvodem k reklamaci.

Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou, nebo případně výměnou součásti výrobku; v takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek. Záruka na vyměněné díly končí uplynutím standardní záruční doby výrobku.

Kupujícímu, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny. Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu vrátit kompletní výrobek (včetně veškerého dodaného příslušenství a součástí)

Po provedení záruční opravy je ASS povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto je ve vlastním zájmu Kupujícího před podpisem Opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovat.

Za rozpor s kupní smlouvou není možné považovat

Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku. Rušivé zvuky vzniklé provozem přístroje do úrovně 45dB, vadné zobrazovací body LCD a plazmových displejů, pokud jejich počet odpovídá technické specifikaci.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemůže být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

Jakékoli změny v záručním listu (prodejním dokladu) provedené neoprávněnou osobou, nevyplnění nebo ztráta záručního listu (prodejního dokladu). Používání výrobku k jinému účelu než pro který je výrobek určen (např. k podnikání) nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku. Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.). Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení, např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

V případě nutnosti servisního zásahu, kontaktujte, prosím, naši zákaznickou linku na bezplatném čísle: 800 105 505

 

BACK TO TOP